C# programlama dili temelleri :

Eylül 4, 2020 2 Yazar: alikperislam

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace csharpengindemirog
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{

    InitializeComponent();
  }  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    byte bit = 255; // 0-255 arasında değer tutar sadece.
    short sayi3 = 1234;// 16 bit yer kaplar.
    int sayi1 = 1712121212; // int 32 bit yer kaplar
    long sayi2 = 787987989879898889; // long 64 bit yer kaplar
    bool mantıksal = true; // true veya faglse değerlerini tutar.

    double ondalıklı = 10.454654654987986565465;
    decimal buyukondalıklı = 1.5m; // double dan daha çok ondalıklıdır ve sonuna m yazılmalıdır.
    float onda = 4f; // sonuna f koyulmalıdır ve ondalıklıdır doubledan daha küçüktür.
    // var değişkeni : bir değişkeni var'a atarsak o değişken başta int ise o her zaman int olacaktır pythondaki gibi.
    var isim = "bu bir isim değişkenidir."; // bundan sonra isim her zaman string olarak algılanacaktır.
    // int isim = 7; isim string olarak var'dan kabul gördüğü için asla int değer alamaz.


    char karakter = '/'; // karakterler tutmak için kullanılmaktadır.
    string kısametin = "Mustafa Kemal Atatürk"; // kısa metin olarak kullanılmaktadır. Yani karakterler dizisidir.

    MessageBox.Show("sayı 1 = "+sayi1);

    /*Console.WriteLine(gunler.cumartesi); // enum bu şekilde yazdırılabilir.
    Console.ReadLine();*/


  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // koşullu durumlar : 
    // koşullu durumlarda içeride çoklu şart kullanılabilmektedir bir sayı hem 0 dan büyük hem 100 den küçükse ve 17>9 ise gibi koşullar kullanılablmektedir.
    // ayrıca iç içe for döngüsü kurulabildiği gibi iç içe if koşullarıda kullanılabilmektedir.

    var number = 10;
    if (number == 10){
      MessageBox.Show("sayı 10'a eşittir.");
    }
    else if (number==11)
    {
      MessageBox.Show("sayı 11'e eşittir.");
    }
    else
    {
      MessageBox.Show("sayı 10 değildir.");
    }
  }

  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // if else yerine switch case blokları da kullanılmaktadır. switch case'lerde her seferinde break; ile çıkış yapılması gerekmektedir.
    var number1 = 17;
    switch (number1)
    {
      case 10:
        MessageBox.Show("sayı 10.");
        break;

      case 17:
        MessageBox.Show("sayı 17.");
        break;

      default: // default aslında if else if lerdeki else anlamına gelmektedir.
        break;
    }


  }

  private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    add(); // methodu çaırmak için sadece ismini yazıp parante açmak yeterlidir. çağırılmayan method çalıştırılmaz ve derlenilmez.
  }

  public static void add() // normal bir method bu şekilde tanımlanmaktadır.
  {
    MessageBox.Show("added...");
  }

  private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    toplama(7,8); // parametreli methodlarda methodu çağırırken içerisine verilerin girilmesi gerekmektedir bu şekilde.
  }

  public static void toplama(int a, int b) // parametre vermiş oluyoruz methodun içerisine.
  {
    MessageBox.Show("a ve b'nin toplamı = "+(a+b));
  }

  private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    var dondu = dondurenmethod(78,22); // veriler parametre olarak girildikten sonra döndürüldüğü için öncelikle yazdırılması gerekmektedir.
    // yazdırılması için yazdrıma operatörü içeirisine atılması gerekiyor return den dönen methodun.
    MessageBox.Show(dondu.ToString());
  }

  // default number method : methodun içeriisnde ki veriye eğer bir sayı ataması yapılırsa parametre içerisinde veri girilmediği sürece bu sayı
  //kullanılmaktadır. Eğer sayı girilirse bu sayı saf dışı kalır. örneğin aşağıda y=47 değerini girmemiz gibi...
  public static int dondurenmethod(int x, int y=47) // void döndürmeyen method anlamına gelmektedir. eğer return kullanılacaksa bu sefer void yerine döndürüşecek
    // değerin veri tipi girilmesi gerekmektedir bknz: static string method() gibi...
  {
    return x + y; // return içeriisnde işlem yapılmaktadır ve methoddan döndürmektedir.
  }

  private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MessageBox.Show(multi(4,7).ToString()); // multi methodunun sonucu budur.
    MessageBox.Show(multi(1,8,9).ToString()); // overload edilmiş olan multi methodunun sonucu da budur.
  }

  static int multi(int a, int b) // bu parametreli değer döndüren bnir method.
  {
    return a + b ;
  }

  static int multi(int a,int b,int c) // bu ise multi methodu'nun overload edilmiş bir methodudur. yani methodlarda aşırı yükleme anlamına gelen
    //method overloading yapmış oluyoruz bu sayede. aynı method ismi ile aynı veri tipleriyle sadece yeni bir veya birkaç parametre eklemiş olduk methoda.
  {
    return a + b + c;
  }

  // params keyword ile methodlarda işleri kolaylaştıracağız. params ile aslında bir dizi veriyoruz ve numbers bu sefer bir dizi oluyor. içerisine sınırsız sonsuz
  // değerler alabilen bir dizi oluyor numbers bu sayede.
  private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MessageBox.Show(paramsmethod(1,4,78,5645,78,956,5,4,7,8,6,2).ToString()); // herhangi bir değer sayısına gerek kalmadan sonsuza kadar değer girebiliyoruz bu sefer methodumuza params ile.
  }

  static int paramsmethod(params int[] numbers) // methodun içerisine ''params veri tipi[] değer_ismi'' olarak yazıyoruz.
  {
    return numbers.Sum(); // numbers içerisindeki tüm sayıları toplama fonksiyonu olan sum() fonksiyonunu kullandık burada. burda da numbers. olarak bir fonksiyon kullanmamız gerekiyor tabii ki.

  }

  private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    diziler1(); // dizilerin anlatıldığı ilk methodu çağırdık.

  }

  static void diziler1()
  {

    string[] dizi = new string[5] {"Mareşal", "Gazi", "Mustafa", "Kemal", "Atatürk"}; //bu şekilde değer giriyorsak [parantezin içeriisne sayı girmemize gerek olmuyuor ekstra olarak. ]// diiziler bu şekilde tanımlanmaktadır. süslü parantez içerisine değerler girilebilir.
    //veya
    // dizi[0] = "Mustafa Kemal Atatürk" ; olarakta teker teker indisler girilebilmektedir.


     foreach (var diziindis in dizi) // foreach döngüsü ile dizi içerisindeki tüm değerleri teker teker yazdırabilmeketyiz bu şekilde.
    {
       MessageBox.Show(diziindis);
    }  
  }

  private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
  {

    string[,] matris0 = new string[5, 3]
    {
      {"istanbul","bursa","kocaeli" },
      {"antalya","mersin","ısparta" },
      {"ankara","konya","sivas" },
      {"erzurum","kars","ardahan" },
      {"izmir","muğla","aydın" }
    };

    // ayrıca matris tanımlanırken farklı bir şekilde de tanımlanabilmektedir.
    string[,] mat = new string[2,3];
    // ekleme yaparken ise :
    mat[0, 0] = "alikper";
    mat[0, 1] = "islam"; // bu şekilde ekleme yapabiliriz matrisin içerisine.


    // matrisi iç içe for döngüsü yardımı ile bu şekilde yazdırabiliyoruz.
    for (int i=0; i<=matris0.GetUpperBound(0); i++)
    {
      for (int j=0; i<=matris0.GetUpperBound(1); j++ )
      {
        MessageBox.Show(matris0[i,j]);

      }
    }


  }

  private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    listeler();
  }

  static void listeler()
  {

    List<int> liste = new List<int>(); // integer değerler alabilen bnir liste tanımlamış olduk bu sayede.
    List<string> liste2 = new List<string>(); //string bir liste tanımlamış olduk bu sayede...

    // liste içerisine eleman ekleme:

    liste.Add(17); // sınırız sayıda eleman eklebiliriz listenin içeriisne fakat veri tipi hep aynı olmak zorundadır. farklı veri tipleri ile liste çalışmaz ve derlenmez.
    liste.Add(19);
    MessageBox.Show(liste.IndexOf(17).ToString()); // mesela indexof fonksiyonu ile girilen verinin indexinin kaç olduğunu verebiliyor bize.
    liste2.Add("alikper");// string listemize eleman eklemiş olduk.


  }

  private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // for döngüsü :
    // 1'den 100'e kadarki sayıların yazdırılması işlemi yapalım :
    for (int i=1; i<=100;i++)
    {
      MessageBox.Show(i.ToString());

    }


  }

  private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
  {

    // while döngüsü:
    // while döngüüs döngü doğru olduğu sürece dönmeye devam eder döngüsü false olduğu anda kırılır ve durur.
    // bundan dolayı while döngüsünün kırılmasını sağlayacak koşulları döngü içeriisnd egirmemiz gerekmektedir bunlar if elif ile de olabilir sadece bir tanımlama ile de olabilir.

    int sayi = 0;
    while (sayi<100)
    {
      MessageBox.Show(sayi.ToString());
      sayi += 10;
    }
  }

  private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // foreach döngüsü :
    // bu döngü dizileri ve stringleri yazdırmak için kullanılmaktadır.
    string[] isimler ={"ahmet","mehmet","ali","veli" }; // bir dizi yapalım.
    foreach (var isim in isimler) // diziyi yazdrımak için foreach içerisinde dizinin ismindne referans alarak for döngüleri içerisind ekullandığımız referans"i"
      // değeri kullanıyoruz örneğin isim gibi. indislerin hjepsi teker teker isim'e eşit olacak ve messagebox ile yazdıracağız tek tek. 
    {
      MessageBox.Show(isim);

    }

  }

  private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // String veri tipi 
    // string aslında karakterler dizisidir yani string kendi içinde bir array'dir.
    string city = "Bursa şehri çok güzel"; // bir string bu şekilde tanımlanabilir.
    string sehir;
    sehir = "İstanbul"; //bu şekilde de tanımlanabilir.
    var city2 = "Ankara"; // bu şekildede tanımlanabilir.

    MessageBox.Show(city); // böyle yazdırırsak tüm kısa metni yazdırmış oluruz.
    MessageBox.Show(city[2].ToString()); // fakat stringler birer dizi olduğu için bu şekilde tek karakter olarakta yazdırabiliyoruz.

    // arrayleri nasıl ki foreach ile yazdırabiliyorsak stringleride aynı şekilde yazdırma hakkımız bulunmaktadır.
    foreach (var item in city)
    {
      MessageBox.Show(item.ToString()); // bu şekilde yazdrımış olduk foreach döngüsü ile.
    }

    /////////////// string veri tipi için kullanışlı olan methodlar ::

    MessageBox.Show(city.Length.ToString()); // city stringinin uzunluğunu vermektedir.

    var result = city.Clone(); // city stringini klonlamış olduk başka bir stringe.
    MessageBox.Show(result.ToString());

    var result0 = city.EndsWith("sa"); // sonu sa ile mi bitiyor ? sorusuna cevap verir. true false döndürür.
    MessageBox.Show(result0.ToString());

    var result1 = city.StartsWith("B");// başlangıçta B ile mi başlıyor? sorusuna cevap verir . true veya false döndürür.
    MessageBox.Show(result1.ToString());

    var result2 = city.IndexOf("s"); // s karakteri kaçıncı indextedir veya s karakteri le başlayan karakterler zinciri kaçıncı index ile başlamıştır 
    // eğer öyle değilse -1 değerini döndürmektedir.
    MessageBox.Show(result2.ToString());

    var result3 = city.LastIndexOf("a"); // indexof aramaya baştan başlarken, lastindexof aramaya sondan başlamaktadır.
    MessageBox.Show(result3.ToString());

    var result4 = city.Insert(0,"hello, "); // metnin içerisine ekleme yapmak için kullanılmaktadır. 0. indise hello, yazdır dedik burda.
    MessageBox.Show(result4.ToString());

    /////////// ----------------------------- altta bulunan 2 method çok çok işe yarıyor ÖNEMLİ !!!

    var result5 = city.ToLower(); // city stringinde ki tüm karakterleri küçültmeye yarar harfleri.
    MessageBox.Show(result5.ToString());

    var result6 = city.ToUpper(); // city stringinde ki tüm karakterleri büyültmeye yarar harfleri.
    MessageBox.Show(result6.ToString());

    var result7 = city.Replace("","-"); //.replace(); fonksiyonu bir karakter yerine başka karakterin kullanılmasını sağlar tüm hepsini değiştirir kaç tane bulunursa.
    MessageBox.Show(result7.ToString());

    var result8 = city.Remove(2); // 2. indisten sonrakilerin hepsini silmeye yarar. ,sayı koyarsak eger remove(2,3) n den sonra 3 kartakter sil demektir.
    MessageBox.Show(result8.ToString());


  }

  private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }
}class müsteriislemleri // class tanımlama bu şekilde yapılmaktadır.
{

  public void ekle() // class içerisine bir adet method tanımlaldık.
  {
    MessageBox.Show("ekleme işlemi yapıldı...");
  }

}

enum gunler // enum aslında stringler ile yapılacak işlemleri daha kolay ve daha derli toplu bir biçimde yapmamıza olanak sağlar.
{
  pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar
}

}