Excel(Makro) Visual Basic Programlama – 2

Ocak 10, 2021 0 Yazar: alikperislam

Sub KaydırmaOffset()
Dim alan As Range
Set alan = ActiveCell.CurrentRegion ‘ seçili alan için.
alan.Offset(0, 0).Select ‘ seçili alanı 0 satır 0 sütun kaydır demek.
alan.Offset(1, 1).Select ‘ seçili alanı 1 satır 1 sütun kaydır demek.
End Sub

Sub ReSize()
‘seçili alan içerisinde seçim yapmamızı sağlar :
Dim alan As Range
Set alan = ActiveCell.CurrentRegion
alan.ReSize(1, 1).Select
alan.ReSize(2, 3).Select

End Sub

Sub Item()
‘seçili alandan driekt olarak herhangi bir hücreyi seçmemizi sağlar.
Dim alan As Range
Set alan = ActiveCell.CurrentRegion
alan.Item(2, 3).Select ‘ 8 i seçer.
End Sub

‘Hücreleri seçerek hücreleri topladıktan sonra hücrelerin altına yazdıran uygulama’

Sub seciliAlanToplama()
Dim toplam As Integer
Dim yazı As String
Dim hucre As Range
Dim alan As Range
yazı = “Toplam : “
toplam = 0

Set alan = ActiveCell.CurrentRegion

For Each hucre In alan
toplam = toplam + hucre
Next
alan.Item(4, 1) = yazı
alan.Item(4, 2) = toplam
alan.Interior.Color = RGB(100, 100, 100)

End Sub

Sub staticDegisken()
‘dim yerine Static değişken : 0 lamaz kaldığı yerden devam eder. ‘
Dim a As Integer
Static b As Integer
a = a + 1
b = b + 1
Debug.Print (“a : ” & a)
Debug.Print (“b : ” & b)
End Sub

‘3. ders v basic kodları : ———————–‘

Sub excelFormulKullanımı()
Dim alan As Range
Dim islem As Range
Set alan = ActiveCell.CurrentRegion
Set islem = alan.Item(alan.Rows.Count + 1, 1)
‘ alan.adress nerden nereye kadar olduğunu belirtir hücrelerin.
‘ formuller için .formula kullanılmaktadır.

islem.Formula = “=sum( ” & alan.Address & “)”
islem.Formula = “=max( ” & alan.Address & “)”
islem.Formula = “=min( ” & alan.Address & “)”
islem.Formula = “=average( ” & alan.Address & “)”
islem.Formula = “=small( ” & alan.Address & “,4)”

End Sub

Sub enKucuk()
‘döngü ve if içeirisnd ekullanılan <> den farklı anlamına gelmektedir.
Dim durum As Boolean
Dim alan As Range
Dim sonucHucre As Range
Dim aranan, say1, say2, sakla As Integer
Set alan = ActiveCell.CurrentRegion
Set sonucHucre = alan.Item(alan.Rows.Count + 1, 1)

aranan = 1 ‘ 1 i arıyıcaz hucreler arasında.
sonucHucre.Formula = “=small( ” & alan.Address & “,aranan )”
sakla = sonucHucre
durum = False
While (aranan <> 1 And durum = False)
Wend
End Sub
Sub ogrenciTablo()
Dim satir, sutun As Integer
Dim harf As Variant
Dim durum As Boolean
Dim alan As Range
Dim hucre As Range
Dim ort As Integer
durum = False
Dim vize As Integer
Dim final As Integer
‘ While durum = False
‘ puan = InputBox(“puanınız : “, “puan”)
‘ If StrPtr(puan) <> 0 And puan >= 50 And puan <= 100 Then
‘ =0 ise cancel a basılmış demektir eğer farklıysa basılmamıştır bu tuşa.
‘ durum = True
‘End If

Set alan = Application.InputBox(prompt:=”vize – final aralığını seçiniz.”, Type:=8)
‘ app.inputbox aralık seçmeyi sağlamaktadır.
For Each hucre In alan
sutun = sutun + 1
If sutun = 1 Then
vize = hucre * (40 / 100)
End If

If sutun = 2 Then

  satir = satir + 1
  final = hucre * (60 / 100)
  ort = final + vize
  alan.Item(satir, 3) = ort

  Select Case ort
      Case 0 To 49
        harf = "FF"
      Case 49 To 65
        harf = "DD"
      Case 65 To 75
        harf = "CC"
      Case 75 To 85
        harf = "BB"
      Case 85 To 100
        harf = "AA"
  End Select

  alan.Item(satir, 4) = harf
  ort = 0
  vize = 0
  final = 0
  sutun = 0
  harf = ""

End If

Next

End Sub

‘———————– form ekranı ———————–

Sub formGetir()
frmOgrenci.Show
End Sub